Studie-ordensregler på HaKa

VI ER VORES SKOLE – OG VI PASSER PÅ HINANDEN

På Haderslev Katedralskole bliver du en del af et fællesskab med en inddragende, demokratisk og rummelig kultur. På Haderslev Katedralskole passer vi alle på hinanden, og vi lægger vægt på et åbent og involverende læringsmiljø, hvor der er plads til faglige og sociale aktiviteter både i – og udenfor skoletiden.
På Haderslev Katedralskole er der plads til alle, og du har valgt en skole, hvor du indgår i et forpligtende fællesskab, hvor både din og alles indsats bidrager til et godt læringsmiljø og nogle gode skoleår.

 

GENERELLE ORDENSREGLER

Generelt

På Haderslev Katedralskole forudsætter vi, at alle overholder almindelige normer for god opførsel, orden og samvær. Dette gælder ved alle former for aktiviteter, uanset om det er i undervisningen eller ved andre aktiviteter. Skolens almindelige ordensregler gælder også ved ekskursioner og studieture.

Nedenfor kan du se, hvad vi på Haderslev Katedralskole forstår ved almindelig god adfærd.

  • Alle hjælpes ad med den almindelige oprydning. De enkelte klasser er ansvarlige for og forpligtet til, at der er ryddet op i klasserne, når undervisningsmodulet er slut. Efter 3. og 4. modul skal stolene sættes op.
  • Mobiltelefoner skal være på lydløs i skoletiden.
  • Eleverne skal selv rydde op efter sig i fællesområderne.
  • Klasserne skiftes til at have ansvar for at rydde op i centralen efter frokostpausen. De enkelte klasser får besked på Lectio.
  • Du er selv ansvarlig for opbevaring af dine ting, skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne ting. Skolen råder over nogle elevskabe, som du kan søge om at få en nøgle til.

Ansvar og forsikring

Haderslev Katedralskole har ikke en fælles forsikring for alle elever. Du har som elev på HaKa selv ansvaret for dine ting, din færden og dine handlinger. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at være dækket af enten din egen eller dine forældres forsikring. Dette gælder også ved ekskursioner og studieturen.

Advarsler og sanktioner

Ved alvorlige brud på skolens studie-ordensregler vil du modtage en skriftlig advarsel. Den skriftlige advarsel betyder, at en gentagelse af forseelsen kan medføre, at du udmeldes af skolen

 

STUDIEAKTIVITET OG TILSTEDEVÆRELSE

Mødepligt

For at være studieaktiv skal du møde til undervisningen og deltage aktivt. Du skal sørge for at få afleveret dine skriftlige afleveringer til den fastlagte tid og deltage i planlagte eksaminer, terminsprøver og årsprøver. Deltagelse i ekskursioner og studieturen er også en del af det at være studieaktiv.

Ved fravær registrerer din lærer det i Lectio. Der noteres fravær for både fysisk fravær og manglende skriftlige afleveringer. Alle former for fravær noteres uanset årsagen, herunder også fravær i enkelte moduler. Ligeledes tæller ferie i skoletiden også som almindeligt fravær. Det er ikke tilladt at tage på ferie uden først at få lov af en pædagogisk leder.

Det er dit ansvar at notere årsag for fravær så studievejleder og pædagogisk leder kan se, hvorfor der er fravær.

Skriftlige afleveringer

Du vil i løbet af din tid på HaKa få en række skriftlige afleveringsopgaver. Allerede ved skoleårets start kan du på Lectio se, hvornår de enkelte opgaver skal afleveres og hvor mange elevtimer, de er vurderet til. Lærerne koordinerer afleveringsdatoer således, at du kun kan forvente at have afleveringer svarende til 10 elevtimer pr. uge.

Det er dit ansvar at få opgaverne afleveret til tiden. Hvis du undtagelsesvis ikke kan overholde en afleveringsfrist, skal du lave en aftale med din lærer.

Snyd ved skriftlige afleveringer

Plagiat og snyd er ikke tilladt. Hvis du afleverer en opgave, der er hel eller delvis afskrift af en anden opgave, vil du i første omgang få en mundtlig tilrettevisning af din lærer.

Sker det igen vil du komme til en samtale hos din pædagogiske leder og modtage en skriftlig advarsel for plagiat. Denne skriftlige advarsel betyder, at en gentagelse af forseelsen i grove tilfælde kan medføre, at du udmeldes af skolen.

Advarsler og sanktioner

Alle former for fravær registreres i Lectio uanset årsagen. Til fravær regnes både fysisk fravær og manglende skriftlige afleveringsopgaver.
Hvis det samlede fravær er for højt bliver du indkaldt til en samtale hos enten en studievejleder eller en pædagogisk leder.  Der er flere former for advarsler og sanktioner ved fravær.

Der gives først en pædagogisk tilrettevisning i form af en skriftlig status over dit fravær, og i den forbindelse er det din pligt at sikre, at vi har alle relevante oplysninger om dit fravær. Den pædagogiske tilrettevisning er ikke en advarsel og medfører ikke nogen sanktion. Den gives kun en gang i din skoletid. Dernæst forventer vi, at du mindsker dit fravær.

Har du fortsat for meget fravær tildeles du en skriftlig advarsel. Herefter skal du være 100% studieaktiv i alle fag for at undgå yderligere sanktioner.
Ved yderligere fravær kan du blive erklæret studieinaktiv. Hvis du bliver erklæret studieinaktiv, mister du retten til SU i en periode. Du kan genvinde retten ved at være studieaktiv i mindst 2 måneder.

Er der brug for yderligere sanktioner er der forskel på, om  du går på hf eller stx.

På hf kan du ved fortsat mangelfuld studieaktivitet nægtes adgang til at aflægge eksamen i et eller flere fag det pågældende skoleår. Der kan også blive tale om en tvungen udmeldelse fra skolen, hvis der fortsættes med mangelfuld studieaktivitet.

På stx kan du ved fortsat mangelfuld studieaktivitet blive overført til særlige vilkår i alle fag, som afsluttes i det aktuelle skoleår. Det betyder, at du skal til eksamen i alle afsluttende fag og  årskaraktererne bortfalder, men du har ret til at følge undervisningen. Der kan også blive tale om en tvungen udmeldelse fra skolen, hvis der fortsættes med mangelfuld studieaktivitet.

Alle advarsler og sanktioner gives i henhold til Bekendtgørelsen nr. 1222 af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Er du under 18 år modtager dine forældre eller værge også brev. Du kan klage over skriftlige advarsler og studieinaktivitet, hvis du mener, at der foreligger informationer, som skolen ikke har taget hensyn til.

Såvel fravær som advarsler og sanktioner gælder kun for det aktuelle skoleår.

 

EVALUERING OG KARAKTERER

Løbende evaluering

Skolen har en evalueringsstrategi, hvor du i løbet af din skoletid evaluerer på dit faglige niveau og undervisningen i de enkelte fag. Evalueringen sker sammen med den enkelte lærer.

Karakterer og bedømmelse

Uanset om du går på stx eller hf, vil du løbende blive informeret om dit faglige niveau. Det betyder, at du får såvel standpunktskarakterer og karakterer for interne prøver.

I løbet af et skoleår vil du 3 gange få standpunktskarakterer. Ved skoleårets afslutning er den sidste standpunktskarakter i de afsluttende fag og en årskarakter, som overføres til dit eksamensbevis, hvis du går på stx. Alle karakterer viser, hvordan du opfylder målene for faglig viden, indsigt og metoder i de enkelte fag i forhold til det tidspunkt, hvor karakteren gives. Årskarakteren er dermed ikke en gennemsnitskarakter for hele året, jf. Bekendtgørelsen om uddannelsen til studentereksamen, §134, stk. 2.
Årskarakterer og eksamenskarakterer indgår i vurderingen af, hvorvidt du rykker videre til næste klassetrin.

Klageret

Det er muligt at klage over sin karakter, hvis man vurderer, at den er forkert. Alle klager skal være skriftlige og sendes til ledelsen. Klagen skal indeholde en faglig vurdering af, hvorfor man ønsker karakteren ændret.

Der er ingen formel klagefrist for klager over årskarakterer. Til gengæld vil behandlingens grundighed afhænge af, hvor lang tid, der går, før klagen kommer ledelsen i hænde. Klagefrist ved eksamen fastsættes centralt af ministeriet – typisk er klagefristen 14 dage efter karakteren er givet.

 

EKSAMEN, TERMINSPRØVER OG ÅRSPRØVER

Mødepligt

I løbet af din skoletid skal du til en række eksaminer, terminsprøver og årsprøver. Dato og tid for alle prøver vil fremgå af dit skema i Lectio.
Du har mødepligt til disse eksaminer og prøver. Ved sygdom skal du kontakte skolen og give besked. Der kræves lægeerklæring eller anden officiel dokumentation ved sygdom. Dette gælder uanset, om det er en eksamen eller en termins- og årsprøve. Du skal selv betale for en lægeerklæring.

Har du været syg ved en eksamen eller termins- og årsprøve og har dokumenteret det, kommer du til en sygeprøve.

Er du udeblevet fra en eksamen uden at have kontaktet skolen eller du har været syg uden at have dokumenteret det, kan du risikere ikke at kunne gennemføre dit uddannelsesforløb.

Er du udeblevet fra en termins- eller årsprøve uden at have kontaktet skolen, eller har du været syg uden at have dokumenteret det, betragtes det som et misbrugt forsøg, og du får karakteren -03.

Snyd ved eksamen, terminsprøver og årsprøver

Snyd er ikke tilladt.
Hvis du snyder ved en termins- eller årsprøve, vil du blive bortvist fra den aktuelle prøve og modtage en skriftlig advarsel.
Ved eksamen gælder bekendtgørelsen. Her medfører snyd, at man bortvises fra den pågældende eksamen.

 

RUSMIDDELPOLITIK

ALKOHOL, RYGNING OG EUFORISERENDE STOFFER

Generelt

Det er ikke tilladt at indtage alkohol af nogen art på skolens område undtaget særlige arrangementer, hvor skolens ledelse tillader det. Det er ikke tilladt at møde op i påvirket tilstand i forbindelse med undervisningen og aktiviteter, der træder i stedet for undervisning. Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkoholiske drikkevarer i forbindelse med sociale aktiviteter på skolen – dette gælder også ved fredagscafeer og skolefester. Det er heller ikke tilladt at medbringe alkohol til indtagelse ved rejser på ekskursioner eller studieture. Rygning er kun tilladt udenfor skolens matrikel ved det anviste rygeområde.

Handleplan ved brug af euforiserende stoffer

Skolen har ingen berøringsangst i forbindelse med mistanke om påvirket tilstand som følge af indtag af euforiserende stoffer. Ved enhver mistanke om påvirket tilstand pga. euforiserende stoffer, træder skolens handleplan i kraft. Handleplanen kan læses her.

Advarsler og sanktioner

Overtrædelse af reglerne medfører umiddelbart bortvisning fra undervisningen/skolen. Efterfølgende sanktionerer skolens ledelse i forhold til gældende studie- ordensregler. Ved påvirket tilstand efter indtagelse af euforiserende stoffer, træder skolens handleplan i kraft, hvori gældende sanktioner og tiltag er beskrevet.

 

IT-REGLER

Skolens udstyr og netværk

Brugernavn og adgangskode er personligt og må ikke overdrages til andre. Der må hverken slettes eller tilføjes programmer på skolens computere og iPads. Skolens computere må ikke bruges kommercielt, og du tager selv ansvaret for de handlinger, som du foretager på skolens computere. Det er ulovligt at downloade musikfiler, film og andet beskyttet materiale på skolens computere og netværk. Brug af internet er under strafansvar underlagt de gældende regler i DK. Din adfærd på skolens netværk bliver logget på skolens servere.

Det er ikke tilladt at opkoble privat udstyr på skolens it-løsning ved brug af kabler uden forudgående aftale med it-afdelingen. Din computer skal have et fuldt installeret antivirusprogram installeret, og det er ikke tilladt at anvende ”peer-to-peer” eller ”computer-til-computer” netværk.

Lectio - skolens elektroniske platform

Lectio er vores elektroniske platform som alle benytter, og det er et uundværligt redskab. Det er her, at du finder alle informationer, uanset om det er dit skema, dine opgaver eller beskeder. Skriftlige afleveringsopgaver og eksamensopgaver skal også uploades på Lectio.

Du har pligt til mindst én gang om dagen på skoledage at logge ind på Lectio for at holde dig orienteret samt svare på eventuelle beskeder fra skolens ansatte.

Da det er skolens officielle elektroniske platform, må beskeder på Lectio kun anvendes til kommunikation omkring undervisning og skolerelaterede aktiviteter. Beskeder af privat karakter accepteres ikke, og administrator har til enhver tid ret til at fjerne private beskeder.

Plagiat, inspiration eller snyd

Dine opgaver afleveres elektronisk i Lectio i pdf-format. Du kan blive bedt om at aflevere i et andet format af din lærer, hvis det er fagligt begrundet. Alle afleverede opgaver bliver kontrolleret for plagiat, og konstateres der plagiat, indberettes dette til den pædagogiske leder. Åbenlys snyd udløser en skriftlig advarsel og kan i graverende tilfælde medføre bortvisning fra skolen jf. §8, stk. 3 i bekendtgørelsen om studie-ordensregler i de gymnasiale uddannelser.
Ved snyd til årsprøver, terminsprøver og eksamen se i øvrigt under afsnittet i ordensreglerne.

Digital dannelse

Skolen ønsker, at alle elever lærer at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i den virtuelle verden. Vi forventer, at du kan forholde dig positivt, og at du nøje overvejer dine egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle verden. Skolen tillader ikke, at sociale medier bruges til mobning eller anden form for negativ eksponering af elever og ansatte på skolen.

Det er til enhver tid lærerens ret at anvise, hvornår computeren skal anvendes, og hvornår den ikke skal anvendes i undervisningen. Mobiltelefoner bliver i tasken i slukket tilstand, med mindre læreren vælger at inddrage dem som en del af undervisningen.

Licensprogrammer

I nogle fag skal du arbejde med licensbaserede programmer på din computer. Skolen sørger for, at du har adgang til disse programmer, men du vil blive bedt om at betale et beløb på 315 kr. pr. skoleår. Betalingen dækker adgang til samtlige af skolens systemer og undervisningsbaserede programmer, som du skal bruge i din skoletid.

Advarsler og sanktioner

Overtræder du reglerne kan det medfører, at du mister din ret til at bruge skolens netværk, og din ret til at bruge skolens computere vil blive inddraget. I særlige grove tilfælde kan dine handlinger medføre bortvisning fra skolen og/eller politianmeldelse.

 

EKSKURSIONSREGLER

Deltagelse

I løbet af din studietid vil du komme på ekskursioner og studietur. Når du er af sted har du undervisning udenfor skolen. Det betyder, at skolens almindelige ordensregler stadig gælder, selvom du ikke er på skolen.

Når du er af sted, har du både undervisningsaktiviteter og fritidsaktiviteter. Undervisningsaktiviteterne er obligatoriske, og her er der mødepligt. Det er dine lærere, der bestemmer, hvilke aktiviteter, der er undervisning og hvornår, der er fritid. Det er også dine lærere, der bestemmer andre regler, som er gældende på turen. Det kan for eksempel være regler om hjemkomst på hotellet om aftenen. Generelt forventer skolen, at du på både ekskursioner og på studieturen opfører dig som en værdig repræsentant for skolen. Det betyder blandt andet, at

  • Du ved din opførsel ikke må bringe dig selv i fare eller i konflikt med de lokale myndigheder.
  • Du ved din opførsel ikke må bringe andre i fare.
  • Du ved din opførsel ikke må fornærme, genere eller på anden måde bringe dig selv i konflikt med andre på hoteller, besøgssteder eller i det offentlige rum.
  • Du altid har et medansvar for, at din opførsel er med til, at dine kammerater også opfylder disse krav.

Inden studierejsen skal du underskrive et dokument med de gældende studie-ordensregler for turen.
Hvis du ikke overholder reglerne, vil du blive sendt hjem for egen regning. Er du under 18 år bliver dine forældre/værge informeret inden hjemsendelse.

Betaling

Du vil blive afkrævet et beløb for ekskursioner og studietur. Der gælder for både stx og hf, at elevbetalingen for 1-dagsekskursioner er 80 kr. og for 3-dagesekskursioner er det 500 kr.
På hf er elevbetalingen for studieturen 2000 kr.
På stx er elevbetalingen for studieturen 4500 kr.
Alle beløb er uden forplejning og kan ikke overskrides.

Har du ikke mulighed for at betale det fastlagte beløb, er der mulighed for at søge hjælpe fra Holbergfonden. Du kan få et ansøgningsskema på kontoret.

Hvis du efter at have betalt til studietur enten selv melder dig ud af skolen, skifter klasse eller bliver udmeldt, får du ikke de indbetalte penge retur.

Ansvar og forsikring

Haderslev Katedralskole har ikke en fælles forsikring for alle elever. Du har som elev på HaKa selv ansvaret for dine ting, din færden og dine handlinger. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at være dækket af enten din egen eller dine forældres forsikring. Dette gælder også ved ekskursioner og studietur.